Project:En Guide to English Pronunciation

From Wenlin Dictionaries

Consonants ['kɑnsənənts] 辅音 Fǔyīn

SymbolExamplePronunciation
ppet[pɛt]
bback[bæk]
ttea[ti:]
ddog[dɑg]
kcat[kæt]
ggot[gɑt]
chip[tʃɪp]
judge[dʒʌdʒ]
ffall[fɑl]
vvoice[vɔɪs]
θthing[θɪŋ]
ðthis[ðɪs]
ssay[seɪ]
zzoo[zu:]
ʃshe[ʃi:]
ʒvision['vɪʒən]
hhot[hɑt]
mme[mi:]
nno[noʊ]
ŋsing[sɪŋ]
llove[lʌv]
rrose[roʊz]
wwood[wʊd]
yyes[yɛs]

Vowels and Diphthongs [vaʊlz ænd 'dɪfθɑŋz] 元音和双元音 Yuányīn hé Shuāngyuányīn

SymbolExamplePronunciation
i:seat[si:t]
isunny['sʌni]
ɪsit[sɪt]
ɛten[tɛn]
æcat[kæt]
ɑarm[ɑrm]
ʊput[pʊt]
u:too[tu:]
uduet[du'ɛt]
ʌcut[kʌt]
əago[ə'goʊ]
ərfur[fər]
ate[eɪt]
lie[laɪ]
now[naʊ]
ɔɪboy[bɔɪ]
ɔrhorse[hɔrs]
boat[boʊt]

Stress [strɛs] 重音 Zhòngyīn

SymbolExamplePronunciation
ˈ∼abacus[ˈæbəkəs]
about[əˈbaʊt]
ˌ∼abacus[ˌɛvəˈluːʃən]
necessary[ˈnɛsəˌsɛri]

A high vertical line [ ˈ ] before a syllable indicates primary stress.

A high low line [ ˌ ] before a syllable indicates secondary stress.